Kallelse till årsmöte i föreningen Flygande Veteraner

 

2014-03-13

 

Text: Rolf Nylund

 

Årsmötet äger rum söndagen den 30 mars 2014 kl 13.00 på Best Western Plus Hotel, Ulvsundavägen 193, Bromma. (OBS sommartid)

 

Föredragningslista

1. Val av mötesordförande och mötessekreterare.

2. Val av två justeringsmän tillika rösträknare – att

jämte mötesordföranden justera protokollet.

3. Fråga om stämmans behöriga utlysande.

4. Fråga om fastställande av röstlängd och god-

kännande av fullmakter.

5. Verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning.

6. Revisorernas berättelse.

7. Fastställande av resultat- och balansräkning.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.

9. Verksamhetsinriktning och budget för innevarande

verksamhetsår.

10. Beslut om årsavgifter för kommande verksamhetsår.

11. Val av föreningsordförande, styrelseledamöter och supp-

leanter i den ordning och utsträckning som de är i tur för val.

12. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.

13. Val av tre personer till valberedning, varav en väljs som

sammankallande.

14. Behandling av propositioner och motioner.

15. Skriftliga synpunkter som av medlemmar sänts till stämman.

16. Stadgeändringar.

17. Övriga frågor, ej beslutsföriga.

18. Mötets avslutning.

 

Anmäl deltagande till kansliet tel 08 – 29 50 33 vardagar 11.00-14.00 eller info@flygandeveteraner.se senast fredagen den 21 mars 2014.

 

Buss 110 från T-bana Alvik eller buss 152 från Solna/Sundbybergs centrum. Kort promenad från busshållplats Bromma Flygplats. Fri parkering vid hotellet.

 

Välkommen!